Update cookies preferences

Αναζητώντας θεραπεία δωρεάς ωαρίων

Οι κύριοι λόγοι που μια γυναίκα αναζητά θεραπεία Δωρεάς Ωαρίων είναι όταν :

• Βρίσκεται σε προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία (άνω των 44 ετών).

• Δεν είναι σε θέση να παράγει δικά της ωάρια, λόγω:

– πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας

– αφαίρεσης των ωοθηκών, σε περιπτώσεις εξαρτηματικής παθολογίας

– ωοθηκικής βλάβης, μετά από χειρουργική επέμβαση

– ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας, στο πλαίσιο θεραπείας καρκίνου

• Έχει πρόβλημα ποιότητας ωαρίων και επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες θεραπείες με τα δικά της ωάρια.

• Φέρει μια γενετική διαταραχή που δεν πρέπει να μεταφερθεί στο παιδί τους.

Ποια είναι η διαδικασία της θεραπείας;

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Έλεγχος του ιατρικού ιστορικού του ζευγαριού και διενέργεια όλων των απαραίτητων εξετάσεων πριν την θεραπεία.
  2. Επιλογή δότριας με βάση τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του ζευγαριού και τις ομάδες αίματος .
  3. Θεραπεία διέγερσης ωοθηκών Δότριας.
  4. Γονιμοποίηση των ωαρίων της δότριας με το σπέρμα συζύγου/συντρόφου.
  5. Κρυοσυντήρηση των εμβρύων στο στάδιο των βλαστοκύστεων (εφόσον δεν γίνει εμβρυομεταφορά).
  6. Προετοιμασία ενδομητρίου λήπτριας.
  7. Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων (5ης μέρας)

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας;

Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η επίτευξη εγκυμοσύνης με δωρεά ωαρίων δεν εξαρτάται από την ηλικία της Λήπτριας αλλά από αυτήν της Δότριας. Οι Δότριες οι οποίες επιλέγονται είναι νεαρές γυναίκες, ηλικίας 19-35 ετών, χωρίς προβλήματα υγείας ή γονιμότητας.

Το προφίλ της Δότριας, με ποσοστό γονιμοποίησης στο εργαστήριο μας άνω του 70%, εξασφαλίζει ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης που προσεγγίζουν το 50%, ενώ μειώνονται σημαντικά τα ποσοστά αποβολής.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τη θεραπεία δωρεάς ωαρίων;

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με δωρεά ωαρίων :

1. Κάθε γυναίκα δύναται να υποβληθεί σε θεραπεία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέχρι και το πεντηκοστό τέταρτο έτος (54ό) της ηλικίας τους. Σε γυναίκες ηλικίας πενήντα ετών και μιας ημέρας((50έτη και 1 ημέρα) μέχρι πενήντα τεσσάρων ετών (54 και 0 έτη) απαιτείται πρώτα σχετική άδεια της Αρχής.

2. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, Νόμος υπ’ αριθ. 3305 (ΦΕΚ Α΄17 27.1.2005), οι Δότριες πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να μην έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο μπορεί να αυξηθεί μέχρι την ηλικία των σαράντα ετών, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ύστερα από απόφαση της Αρχής.

3. Επιτρέπεται η λήψης και κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική στιγμή.

4. Επιτρέπεται η δωρεά γενετικού υλικού μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή, δίχως να απαιτείται χορήγηση άδειας από την Αρχή. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία (συναινέσεις κ.λ.π.) όπως στην περίπτωση οποιασδήποτε δότριας. Η Δότρια πρέπει να είναι εντός του ηλικιακού ορίου που προβλέπει ο νόμος και να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

5. Ειδικότερα για την ανωνυμοποίηση ή γνωστοποίηση των πληροφοριών τρίτου δότη:

• Τα τρίτα πρόσωπα που προσφέρουν γαμέτες ή γονιμοποιημένα ωάρια έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν η ταυτότητά τους να είναι ανώνυμη ή επώνυμη ή να γνωστοποιείται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί.

• Αν το τρίτο πρόσωπο επιλέξει η ταυτότητά του να είναι ανώνυμη, οι ιατρικές πληροφορίες που το αφορούν τηρούνται σε απόρρητο αρχείο χωρίς ένδειξη της ταυτότητάς του. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στο τέκνο και για λόγους σχετικούς με την υγεία του.

• Δεν είναι δυνατή η ίδρυση πατρότητας ή μητρότητας με τον τρίτο δότη ή την τρίτη δότρια, ούτε η γένεση στο πρόσωπό τους των σχετικών υποχρεώσεων.

• Η επιλογή ανώνυμου ή επώνυμου τρίτου δότη γίνεται από τα υποβοηθούμενα πρόσωπα. Η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται στους τρίτους δότες ή στις τρίτες δότριες γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων.

6. Σύμφωνα με την Αρχή (ΦΕΚ 5524/Β/2022) στη Δότρια γαμετών καταβάλλεται αποζημίωση για τις ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δαπάνες, πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών καθώς και για τις δαπάνες που διενεργούνται εντός της ελληνικής επικράτειας για μετακίνηση και διαμονή, καθώς και για τη βιολογική καταπόνηση.

Η Δότρια διαθέτει τα ωάρια της αλτρουιστικά δεν λαμβάνει οικονομικό αντάλλαγμα για τη δωρεά των ωαρίων της, παρά μόνο τις προαναφερόμενες προσδιορισμένες από το νόμο δαπάνες και αποζημίωση.

7. Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αρχής λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών-Δοτριών Γεννητικού υλικού, όπου όλες οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης καταχωρούν τα προσωπικά και ιατρικά στοιχεία των δοτριών. Μέσω του συγκεκριμένου μητρώου καθίσταται εφικτή η καταμέτρηση των τέκνων που έχουν προκύψει από το γεννητικό υλικό κάθε δότη, τα οποία, σύμφωνα με το νόμο(παρ.2, αρθρ.9, Ν.3305/2005), δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δώδεκα.

Espa