Πιστοποιήσεις & Διαχείριση Ποιότητας

Οι υπηρεσίες της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Assisting Nature» παρέχονται σε συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις του ISO 9001: 2008. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας μας επιβεβαιώνει ότι έχουμε θεσπίσει συστήματα για να διασφαλίσουμε ότι η φροντίδα που προσφέρουμε είναι σταθερά υψηλού επιπέδου. Ακολουθούνται πιστά ο Νόμος για την Ανθρώπινη Γονιμοποίηση και Εμβρυολογία του 1990 όπως τροποποιήθηκε το 2008, ο Κώδικας Πρακτικής Δεοντολογίας (τρέχουσα έκδοση) που δημοσιεύθηκε από την Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA-Human Fertilization and Embryology Authority) και όλοι οι συναφείς κανονισμοί.

Με την πιστοποίηση ISO 9001: 2008 διασφαλίζονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται: ιατρικά αρχεία, εργαστηριακές υπηρεσίες, νοσηλευτικές υπηρεσίες, υλικά παραγγελίας, ποιότητα περιβάλλοντος και επάρκεια των εγκαταστάσεων, ασφάλεια και κατάρτιση του προσωπικού.
Ο πρωταρχικός μας στόχος στο Assisting Nature είναι η παρακολούθηση και η συνεχής ενημέρωση των πρωτοκόλλων και των υπηρεσιών μας για να σας οδηγήσουμε στην πολυπόθητη εγκυμοσύνη και γέννηση υγιών παιδιών. Ελέγχονται συστηματικά η περίθαλψη και η θεραπεία των ασθενών μας και τα κριτικά σχόλια σας μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση της εξέλιξης των υπηρεσιών μας σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την υπογονιμότητα και με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συνεχείς εξωτερικοί έλεγχοι από τον οργανισμό πιστοποίησης ISO διασφαλίζουν ότι το αυστηρό σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι αποτελεσματικό και συμμορφώνεται με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Στην Assisting Nature στοχεύουμε στην παροχή των υψηλότερων δυνατών προτύπων περίθαλψης και θεραπείας στους ασθενείς μέσω της απασχόλησης έμπειρου και εξειδικευμένου κλινικού, επιστημονικού και επιχειρηματικού προσωπικού υποστήριξης και μέσω της συνεχούς αναθεώρησης όλων των υπηρεσιών και της εφαρμογής νέων εξελίξεων στη διερεύνηση και θεραπεία της υπογονιμότητας.

Στην Assisting Nature έχουμε δεσμευτεί στην εφαρμογή ενός συστήματος που διασφαλίζει  την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς μας καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης που ταυτόχρονα θα εφαρμόζει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη δραστηριότητά της.

Robert Najdecki- MD.PhD – Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας