Κρυοσυντήρηση Γενετικού Υλικού

Η κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού αποτελεί πλέον μια συνήθη και αποτελεσματική εφαρμογή στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χάρη στη βελτιωμένη τεχνική της Υαλοποίησης (Vitrification) που χρησιμοποιείται. Η τεχνική αυτή ακολουθείται σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά τους οποίους δημιουργούνται πλεονάζοντα έμβρυα ή όταν για ιατρικούς λόγους δεν πραγματοποιείται εμβρυομεταφορά στον ίδιο κύκλο. Επίσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις Διατήρησης Γονιμότητας είτε για ιατρικούς είτε για κοινωνικούς λόγους απο γυναίκες και άντρες.

Η υαλοποίηση (vitrification) αποτελεί την πιο σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη τεχνική κρυοσυντήρησης βιολογικού-γενετικού υλικού. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη χρήση ειδικών κρυοπροστατευτικών ουσιών σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις, με υπερταχείς ρυθμούς κατάψυξης. Οι κρυοπροτατευτικές ουσίες έχουν διπλό ρόλο, καθώς απομακρύνουν το νερό από το εσωτερικό των κυττάρων και ταυτόχρονα προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες από τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν σαν αποτέλεσμα να αποτρέπεται η δημιουργία κρυστάλλων πάγου στο εσωτερικό των κυττάρων με συνέπεια την επιβίωση και τη συντήρηση των εμβρύων ή και ωαρίων σε ειδικά δοχεία υγρού αζώτου στους -196ο C.

Το βιολογικό υλικό μπορεί να μείνει κατεψυγμένο, χωρίς να επηρεάζεται η ικανότητα γονιμοποίησης ή και εμφύτευσής μετά την απόψυξη. Βάσει του νόμου 3305/2005 για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα/ ωάρια και σπέρμα μπορούν να αποθηκευτούν για 5 έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 5 έτη. Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθούν τα καλύτερα ποσοστά επιβίωσης (97% των εμβρύων) που καταγράφονται με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία στην περίπτωση της υαλοποίησης, σε σχέση με την παλαιότερη τεχνική της αργής κατάψυξης (slow freezing). Αξιοσημείωτα είναι επίσης και τα ποσοστά εμφύτευσης και κλινικής εγκυμοσύνης που επιτυγχάνονται από τα κατεψυγμένα έμβρυα, που είναι συγκρίσιμα με αυτά των φρέσκων εμβρύων.

 

Share this video