Update cookies preferences

Kontaktirajte

Kontaktirajte nas

Imate nedoumice? Potreban vam je savet? Popunite ovaj obrazac i neko od stručnjaka iz Assisting Nature će vas ubrzo kontaktirati!  

Ako izaberete opciju slanja svojih demografskih podataka, pristajete na prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka u skladu sa dolenavedenim tekstom.

Saglasnost za prikupljanje ličnih podataka

Uzimajući u obzir sve regulatorne zahteve u skladu sa važećim propisima o ličnim podacima –Uredba EU 2016/679 pristajem da Assisting Nature sa sedištem u ulici I. Kranidioti 2, u Pilea u Solunu

  • evidentira, obrađujei čuva mojelične/medicinskepodatkeu arhivu jedinice, u njenim objektima, kao što je opisano u Pravilniku o zaštiti ličnih podataka u Asssisting Nature.

Podaci koji se prikupljaju se odnose na:

*Ime i kontakt podatke. Vaše ime i prezime, lična karta ili pasoš, adresa elektronske pošte, poštanska adresa, vaši telefonske brojevi i slični kontakt podaci. Takođe, postoji mogućnost da prikupimo i vaše fotografije.

*Demografskepodatke. Prikupljamo podatke koji se odnose na vaše godine, pol, zemlju i jezik koji preferirate.

*Podatkeiz vaše istorije bolesti (anamneza), rezultate analiza, dijagnostičke podatke, porodičnu istoriju bolesti.

*Finansijkepodatke. Podaci o vašem medicinskom osiguranju (i JMBG), eventualnom privatnom osiguranju, i mogućem pokriću troškova iz drugih izvora.

  • da semoji podaci prenosemeđu zaposlenima u Assisting Nature i zdravstvenimradnicimakoji sarađuju sa Assisting Nature i učestvuju u mom lečenju, pri čemu će se istovremeno štititi anonimnost mojih podataka. Dozvoljavam da se bez dodatnih ovlašćenja koriste moji lični podaci i rezultati analiza u toku mog lečenja neplodnosti uslučajevima kad se to smatra neophodnim za lečenje neplodnosti.
  • Želim da rezultati mojih analiza obavljenih u Dijagnostičkoj laboratoriji budu poslati na imejl adresu Assisting Nature i preuzimam potpunu odgovornost u slučaju da ih pročitaju treće osobe koje na neki načinimaju pristup gorenavedenoj imejl adresi i prihvatam činjenicu da, generalno, njihovo slanje putem elektronske pošte nije potpuno sigurno i vrši se isključivo na moj zahtev.
  • Pristajem na upotrebu mojih ličnih podataka za svaki oblik komunikacijei mog informisanja, putem elektronske ili obične pošte, telefona ili faksa kao i ličnog kontakta, u vezi sa mojim lečenjem i svim njegovim komponentama.

Pristajem na upotrebu ili otkrivanje mojih ličnih podataka trećim licima kako bi se ispunili zahtevi:

  • Za poverljivu spoljnu inspekciju od strane ISO sertifikacionih tela i tela zaduženih za izdavanje dozvola.
  • Za prikupljanje rezimea, anonimnih podataka, kako bi Nacionalna služba za epidemiologiju i statistiku pri Univerzitetu i Uprava za medicinski potpomognutu reprodukciju mogle da izvrše evaluaciju podataka.
  • Potpuno anonimni rezimei sa podacima iz Assisting Nature mogu biti korišćeni za istraživanje i objavljivanje istraživanja i uključivanje u Centralni registar Uprave za medicinski potpomognutu reprodukciju u vezi sa doniranjem sperme, jajnih ćelija ili embriona i decom koja su rođena putem ovih donacija.
  • Studenti i lekari, u okviru svojih diplomskih radova ili praktične nastave, ili učesnici koji se nalaze na kliničkim pozicijama mogu imati pristup vašim ličnim informacijama u svrhu istraživanja, podučavanja ili usavršavanja.

Mnogi lekari koji leče pacijente u Assisting Natureimaju ordinacije i u drugim objektima. Treba da tražite da vidite politiku privatnosti u vezi sa načinom na koji prikupljaju vaše podatke i kako rukuju njima. Assisting Nature ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa tim kako lekari saradnici prikupljaju i rukuju vašim ličnim podacima u svojim ordinacijama van objekata Assisting Nature.

Assisting Nature se obvezuje na zaštitu i sigurnost vaših ličnih podataka. Primenjuje se niz sigurnosnih tehnologija, dokazano efikasna pravila o bezbednosti informacionih sistema i procesi koji pomažu u zaštiti ličnih podataka.

Svi saradnici sa kojima ćemo možda podeliti vaše lične podatke u svrhu određivanja terapije na osnovu pravih informacija, obavezni su i ispunjavaju zahteve Uredbe EU 2016/679 o zaštiti ličnih podataka.

Assisting Nature IVF & Genetics prikuplja i obrađuje podatke radi efikasnogfunkcionisanja i pružanja najboljih mogućih medicinskihusluga na polju reprodukcije. Svi podaci koji se prikupljaju suod vitalnog značaja za naš dalji rad i doprinose validnosti rezultata i potvrdi identifikacije(mogućnost praćenja) uzoraka i ispitanika.

Podaci se prikupljaju u tačno određene, izričite i legitimne svrhe i ne podležu daljoj obradi na način koji nije u skladu sa tim namenama.

Ukoliko klijent-pacijent ne želi da pruži svoje lične podatke koji se smatraju neophodnim za njegovo lečenje, ASSISTING NATURE ne može da mu pruži svoje usluge i odmah obaveštava pacijenta o prekidu saradnje.

Vremenski period čuvanja podataka jedeset godina.

Klijent-pacijent ima pravo da pismenim putem obavesti ASSISTING NATURE o: izmeni, brisanju, ograničenju svojih podataka.

Zadržavamo pravo da u bilo kom momentu izmenimo ili promenimo ovaj Pravilnik o zaštiti ličnih podataka, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Pročitajte poslednju verziju Izjave o zaštiti ličnih podataka u odeljku Zašto mi –Izjava o zaštiti ličnih podataka ili se obratite osoblju klinike kako biste dobili štampani tekst.

Za dodatna objašnjenja obratite se osoblju naše klinike.

Gorenavedene informacije su poverljive prirode. Namenjene su isključivo za upotrebu od strane pravnog lica kome su upućene. Assisting Nature se pridržava odredbi evropskog zakonodavstva 2016/679 (GDPR) o zaštiti osetljivih ličnih podataka.

Opšta Uredba o zaštiti podataka

Opšta Uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation) se primenjuje od 25. maja 2018. i dajesvakoj osobi veću kontrolu nad svojim ličnim podacima.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el

https://gdpr-info.eu/
    Espa